Odluka o naknadama za rad predsjednika i članova Gradskog vijeća Grada Pakraca te njegovih radnih tijela

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 60/01 i 129/05), članka 20. Statuta Grada Pakraca (»Službene novine« br. 1/06-pročišćeni tekst i 2/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 2. sjednici održanoj 8. srpnja 2009. godine donijelo

ODLUKU
o naknadama za rad predsjednika i članova Gradskog vijeća
Grada Pakraca te njegovih radnih tijela

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju i propisuju uvjeti i načini stjecanja prava na naknade koje se isplaćuju iz Proračuna Grada Pakraca članovima Gradskog vijeća Grada Pakraca, te članovima njegovih radnih tijela koji dužnost ne obavljaju profesionalno.

Članak 2.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini od 500,00 kuna neto, po održanoj radnoj sjednici Gradskog vijeća, pod uvjetom da su istoj nazočili minimalno pola sjednice.

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 1.500,00 kuna neto.

Članak 3.

Članovi radnih tijela Gradskog vijeća  imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.

Članak 4.

Članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno pravu koji ostvaruju zaposlenici gradske uprave prema važećim propisima, kad ih na takav put upućuje predsjednik Gradskog vijeća.

Članak 5.

Pravo na naknade utvrđene ovom Odlukom nemaju članovi Gradskog vijeća ukoliko se sjednica radnog tijela održava na isti dan kad i sjednica Gradskog vijeća.

Članovi radnih tijela zaposleni u gradskoj upravi, državnoj upravi ili javnoj ustanovi ne ostvaruju pravo na naknadu utvrđenu ovom Odlukom ukoliko se sjednica radnog tijela održava za vrijeme radnog vremena, odnosno ukoliko ostvaruju pravo na naknadu koja je regulirana nekim drugim propisom.

Pravo na naknadu iz članka 2. i 3. ove Odluke nemaju članovi počasnih, prigodnih tijela, gradskih izaslanstava, delegacija isl.

Članak 6.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Grada Pakraca.

Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom obavlja nadležno upravno tijelo Grada na temelju službene evidencije.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o visini naknade članova Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva Pakrac (»Službene glasnika grada Pakraca“ broj 3/99) i Odluka o visini naknade članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 10/01).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

 

KLASA: 021-05/09-01/ 16

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 8. srpnja 2009. godine