Odluka o izmjenama Odluke o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01 i dalje) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/06 – pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009. godine donosi

O D L U K U

o izmjenama Odluke o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

 

Članak 1.

            U Odluci o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/07 i 10/07) u članku 4. riječ „Poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnik“.

Članak 2.

            U članku 5. riječ „Poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „Gradonačelnik“

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 335-01/07-01/03

URBROJ: 2162-03/01-09-01

Predsjednik:   Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 08. srpnja 2009.