Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Pakrac

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/06 – pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću

PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC

 

 

Članak 1.

            U Odluci o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/99 i dalje) u članku 12. riječ „Poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „gradonačelnik“.

Članak 2.

            Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca, pred javnim bilježnikom, sačiniti izmjenu izjave o osnivanju društva sukladno odredbama članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 335-01/99-01/01

URBROJ: 2162-03/01-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 08. srpnja 2009.