Odluka o izmjenama Odluke o naseljima Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 1/06 – pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o naseljima Grada Pakraca

 

 

Članak 1.

            U Odluci o naseljima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 5/06) u članku 8. riječ „poglavarstva“ zamjenjuje se riječju „gradonačelnika“

Članak 2.

            U članku 10. riječ „poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju „gradonačelnik“

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

 

KLASA: 015-08/06-01/02

URBROJ: 2162-03/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 08. srpnja 2009.