Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆAMA

Članak 1.

            U članku 1. Odluke o plaćama („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 2/02, 1/04 i 4/05) iza riječi „gradonačelnika,“ dodaje se tekst „zamjenika gradonačelnika“.

Članak 2.

            U članku 7. Odluke o plaćama dodaje se novi stavci 2. i 3. koji glase:

            (2)„Koeficijent za obračun plaće zamjenika gradonačelnika utvrđuje se u visini od 2,50.

            (3) Ukoliko zamjenik gradonačelnika svoju dužnost obnaša volonterski pripada mu mjesečna naknada u visini od =3.000,00 kuna neto.”

Članak 3.

            U članku 8. stavku 1. Odluke o plaćama iza riječi „članka 1.” dodaje se tekst „te dužnosnika iz članka 7.”

Članak 4.

            U članku 10. Odluke o plaćama tekst iza riječi „i upravitelj” se briše, a dodaje se tekst koji glasi: „a za pročelnike i upravitelja gradonačelnik”.

            U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:

            „Rješenje o plaći ili naknadi za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika donosi tajnik Grada. Rješenje ima deklaratorni karakter.”

Članak 5.

            Ova Odluka stupa na snagu osamog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca.”

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 120-02/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 8. srpnja 2009. godine