Izmjene i dopune Plana zaštite od požara za Grad Pakrac

Na temelju odredbi članka 5. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 58/93 i 33/05), te članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/06 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009. godine donijelo je

 

IZMJENE I DOPUNE

PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAD PAKRAC

 

I.

            U Planu zaštite od požara za Grad Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/03 i dalje), točka 14. mijenja se i glasi:

„T. 14

NAZIV DVD-a                PREDSJEDNIK______    ADRESA                             TELEFON

                                          ZAPOVJEDNIK________________________________________

BADLJEVINA                 JOSIP KAĆERA                T. Lujanca 69                   099/696-8216

                                                                                       Badljevina_______________________

                                         DAVOR ŽUŽINJAK           T. Lujanca 71                   098/2233-716

                                                                                       Badljevina ­­­

OMANOVAC                 VLADO CERTIĆ                 Omanovac 26                   436-207

                                                                                                                                098/181-6885

                                         MILADIN PLETIKAPA     Omanovac 51                    437-116

                                                                                                                                098/9146-846

DONJA OBRIJEŽ         DAMIR NENADOVIĆ       Donja Obrijež 75              437-029

                                                                                                                                098/9781-616

                                         TIHOMIR SANDRINI        Donja Obrijež                   099/214-1255

VELIKI BANOVAC       DAMIR COLOSETTI         Veliki Banovac 23            437-040

                                                                                                                                098/175-2880

                                         DALIBOR ĐAKOMETI         Veliki Banovac 68            437-068

                                                                                                                                098/927-7547

PREKOPAKRA              DARKO IROUT                   Stjepana Radića 55          438-030

                                                                                       Prekopakra                       098/564-599_

                                        BRUNO SKALNIK              Stjepana Radića 50        438-140

                                                                                       Prekopakra                       098/877-4057

PAKRAC                        ILIJA TURKOVIĆ               Ivana Gundulića 33           411-171

                                                                                      Pakrac                               098/987-1773

                                        ŽELJKO ŽGELA                  Matice Hrvatske               411-902

                                                                                       Pakrac                              091/274-0516

 

II.

            Ove Izmjene i dopune Plana zaštite od požara za Grad Pakrac stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/09-01/03

URBROJ: 2162-03/01-09-02

Predsjednik:    Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 08. srpnja 2009.