Izmjene i dopune Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 Na temelju odredbe članka 23. stavak 2. i članka 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine» br. 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05), članka 99. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. 152/08), članka 20. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 1/06 – pročišćeni tekst i 2/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. drugoj sjednici održanoj dana 8. srpnja 2009. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

I

            U Odluci o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA:945-01/07-01/23, UR.BROJ:2162-03/03-08-171 od 01. listopada 2008. godine ( u daljnjem tekstu: Odluka) u točki I, podnaslov Katastarska općina: Batinjani, redni broj: 1. Marijan Kobetić, Pakrac, Kralja Petra Krešimira IV 15 riječi:

«k.č.br. 598/1 površine 3 ha 58 a 37 m2 za cijenu 10.000 kuna»

zamjenjuju se riječima:

«k.č.br. 598/1 površine 3 ha 28 a 85 m2 za cijenu 9.700,00 kuna»,

riječi:

«ukupno: 9 ha 26 a 05 m2 za cijenu 55.269,00 kuna»

zamjenjuju se riječima:

«ukupno: 9 ha 15 a 53 m2 za cijenu 54.969,00 kuna»,

riječi:

«sveukupno u natječaju 228 ha 71 a 29 m2 za cijenu 1.412.722,61 kuna»

zamjenjuju se riječima:

«sveukupno u natječaju 228 ha 60 a 77 m2 za cijenu 1.412.422,61 kuna.»

II

                        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku grada Pakraca», a objavit će se po dobivanju suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:945-01/07-01/23

UR.BROJ:2162-03/03-09-196

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 8. srpnja 2009. godine