Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), a sukladno odredbi članka 25. i 54. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN“ br. 33/01, 10/02-USRH, 45/03, 43/04-USRH, 40/05, 44/05-proč. Tekst, 44/06 i 109/07)  i odredbi točke IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 16. travnja 2009. godine donosim

Z A K LJ U Č A K

o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor

članova Gradskog vijeća Grada Pakraca

 

  1. Sukladno Odluci Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pakraca za izbor članova Gradskog vijeća Grada Pakraca od 18. svibnja 2009. godine odobrava se upotreba sredstava Proračuna Grada Pakraca za 2009. godinu u svrhu isplate naknade troškova izborne promidžbe političkim strankama koje su ostvarile mandate u sastavu Gradskog vijeća na izborima održanim dana 17. svibnja 2009. godine kako slijedi:
  • Hrvatska demokratska zajednica 6 mandata, odnosno =12.000,00 kuna,
  • Socijal demokratska partija 2 mandata, odnosno =4.000,00 kuna,
  • Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati 2 mandata, odnosno =4.000,00 kuna,
  • Samostalna demokratska srpska stranka 2 mandata,odnosno   =4.000,00 kuna,
  • Hrvatska stranka prava 1 mandat, odnosno                           =2.000,00 kuna,
  • Hrvatska seljačka stranka 1 mandat, odnosno   =2.000,00 kuna.
  1. Odluka Gradskog izbornog povjerenstva iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
  2. Za provedbu ovog zaključka zadužujem Upravni odjel za financije.
  3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 013-01/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Gradonačelnik:  mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 16. lipnja 2009. godine