Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), donosim

R J E Š E NJ E

o razrješenju i imenovanju  predsjednika i članova

Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

 

I

U Komisiji za procjenu vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca razrješuju se dužnosti:

  • Marijan Pierobon dipl.ing., predsjednika,
  • Milan Nakić dipl.iur., člana,
  • Alfreda Petani Grafina prof., člana.

II

U Komisiju iz točke l. ovog Rješenja imenuju se:

  • Vinko Pečanić dipl.oec., za predsjednika,
  • Milan Nakić dipl.iur., za člana,
  • Marija Čar ing., za člana.

Za tajnika Komisije imenuje se Josipa Žili, službenica Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

III

Predsjedniku, tajnici i članovima Komisije za rad u Komisiji pripada naknada utvrđena posebnom odlukom.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNIK   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 022-05/09-01/08

URBROJ: 2162-01/01-09/01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 16. lipnja 2009. godine