Odluka o izradi replike izvornika svečane zastave Kulturno umjetničkog društva „Seljačka sloga“ Prekopakra

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), donosim

O D L U K U

o izradi replike izvornika svečane zastave Kulturno umjetničkog društva „Seljačka sloga“ Prekopakra 

  

I

            Donošenjem ove Odluke Grad Pakrac obvezuje se do kraja ove godine financirati izradu replike svečane zastave Kulturno umjetničkog društva „Seljačka sloga“ Prekopakra, a u prigodi obilježavanja 80.-te obljetnice rada i djelovanja tog Društva na području Grada Pakraca.

            Svečana zastava uručiti će se predsjedniku Društva, odmah po izradi, te ista tim činom postaje trajno vlasništvo KUD-a „Seljačka sloga“ Prekopakra.

II

            Sredstva za namjenu opisanu točkom 1. ove Odluke planirati će se u Proračunu Grada Pakraca za 2009. godinu.

III

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku grada Pakraca“.

 

G R A D O N A Č E L N I K    G R A D A    P A K R A C A

 

KLASA: 017-03/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 19. lipnja 2009. godine