Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 20.  Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

I

            Za potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Pakraca izabrani su:

  • Davorka Pleša dipl.polit. iz Pakraca,
  • Drago Marter iz Pakraca.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-05/09-01/10

URBROJ: 2162-01/01-09-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.