Odluka o izboru Komisije za statut i poslovnik

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru Komisije za statut i poslovnik

I

            U Komisiju za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

  • Davorka Pleša dipl.polit., za predsjednicu,
  • Željka Pejša, za člana,
  • Miroslav Delač, za člana,
  • Zoran Krejči, za člana,
  • Miroslav Kolar dipl.ing., za člana.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

  

KLASA: 021-05/01-09/12

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjedavajući: dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.