>

Odluka o formiranju Gospodarske zone „Pakrac 5“

Odluka o formiranju Gospodarske zone „Pakrac 5“

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), donosim

O D L U K U

formiranju Gospodarske zone „Pakrac 5“

 

I

            Sukladno Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 8/07) formira se Gospodarska zona „Pakrac 5“, na lokaciji južnog dijela grada Pakraca, kao posebno područje za razvoj gospodarstva i poduzetništva Grada Pakraca.

II

            Gospodarska zona „Pakrac 5“ prostire se na površini od 15,24 ha, a granice obuhvata utvrđene su Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 8/07).

            Izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada Pakraca sa granicama obuhvata Gospodarske zone iz prethodnog stavka i popisom katastarskih čestica nalazi se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.

III

            Osnovna namjera formiranja i razvoja Gospodarske zone je poticanje poduzetništva kao pokretačke snage lokalno održivog gospodarskog razvoja s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata na području Grada Pakraca, poboljšanje njihovih poslovnih rezultata, povećanje konkurentnosti poduzetnika, porasta zaposlenosti, te ukupni gospodarski razvoj Grada Pakraca.

IV

            Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Pakraca.

V

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenog glasniku grada Pakraca“.

GRADONAČELNIK   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 302-01/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.

U Pakracu, 29. lipnja 2009. godine