Odluka o besteretnom prijenosu nekretnine

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/06-pročišćeni tekst) i članka 26. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Pakraca (“Službeni glasnik općine Pakraca” br. 5/96), te sukladno odredbi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 28. sjednici održanoj dana 1. travnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o besteretnom prijenosu nekretnine  

I

Republici Hrvatskoj, Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, ustupa se u trajno vlasništvo zemljište označeno kao  č.k.br. 2317/1, kuća, površine 67 čhv i č.k.br. 2317/2, dvorište, površine 210 čhv, obje upisane u z.k.ul.br. 2667, u k.o. Pakrac, a u svrhu provođenja programa stambenog zbrinjavanja na području Grada Pakraca. Opisane nekretnine su u vlasništvu Grada Pakraca.

            Nekretnine iz prethodnog stavka ustupaju se bez naknade.

II

            U svrhu provođenja točke l. ove Odluke ovlašten je gradonačelnik Grada Pakraca poduzeti sve potrebne radnje te potpisati neophodne akte, a Tajništvo Grada Pakraca obaviti stručne i administrativne poslove.

III

            Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA 

 

KLASA: 943-01/09-01/06

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjednik: Nikola Šimić prof., v.r.

U Pakracu, 1. travnja 2009. godine