Izmjene i dopune Statuta Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj u područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/06-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 28. sjednici održanoj dana 1. travnja 2009. godine donijelo je

IZMJENE   I   DOPUNE

STATUTA   GRADA   PAKRACA

Članak 1.

            Članak 21. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 1/04, 4/04, 2/05, 7/05 i 1/06-pročišćeni tekst ) mijenja se i glasi:

            «Gradsko vijeće ima 11 članova, odnosno vijećnika.

            Sukladno odredbi članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina («Narodne novine» br. 155/02) utvrđuje se da u Gradskom vijeću Grada Pakraca srpska nacionalna manjina ostvaruje pravo na tri predstavnika.

Sukladno odredbi članka 21. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina utvrđuje se da talijanska nacionalna manjina ostvaruje pravo na jednog predstavnika u Gradskom vijeću Grada Pakraca». 

 

Članak 2.

            Ove izmjene i dopune Statuta Grada Pakraca stupaju na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-03/09-01/01

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Nikola Šimić prof., v.r.

U Pakracu, 1. travnja 2009. godine