Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju članka 5. st. 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br.105/04), članka 1. Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti organizacije i naplate parkiranja na temelju koncesije u Gradu Pakracu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/2006) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/06 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj dana 17. travnja 2007. godine donosi

ODLUKU
o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu Odluka) uređuju uvjeti, način korištenja, organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca, a koju obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba temeljem dodijeljene koncesije (u daljnjem tekstu: koncesionar).
Poslovi organizacije i naplate parkiranja dodjeljuju se samo jednom koncesionaru na rok do sedam godina na temelju provedenog javnog natječaja.
Koncesijska naknada se plaća godišnje u minimalnom fiksnom iznosu od 20.000,00 kn godišnje.
Koncesijska naknada se plaća u dva jednaka obroka i to prvi obrok do 31. ožujka, a drugi obrok do 30. rujna tekuće godine.
Koncesionar ne smije javna parkirališta davati u podzakup ili podkoncesiju ili ih koristiti za obavljanje drugih djelatnosti.

Članak 2.

Javna parkirališta mogu biti ulična i izvanulična, te otvorenog i zatvorenog tipa. Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog prometne situacije nije moguće fizičkim preprekama zatvoriti. Zatvorena parkirališta su parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza mogu fizički zatvoriti, a da se ne poremete prometni tokovi.

Članak 3.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa. Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati istaknute oznake: oznaku zone, vrijeme naplate parkiranja, cijenu i dopušteno vrijeme parkiranja. Javna parkirališta, prema posebnoj odluci Gradskog poglavarstva Pakrac mogu biti stalna i privremena.
Na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja zabranjeno je parkiranje kamp prikolica, kamiona i autobusa.
Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata (postavljen cjenik i oznaka zone, vrijeme naplate, trajanje parkiranja i horizontalna signalizacija), obveza je koncesionara.
Koncesionar je dužan održavati i čistiti javna parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja što će se urediti ugovorom o dodjeli koncesije.

Članak 4.

Vertikalne oznake zona moraju biti istaknute brojčano i bojom. Oznaka parkirališta na kojima se vrši naplata razvrstana su po zonama i označena bojom i to:
– parkiralište 1. zone – plava boja,
– parkiralište 2. zone – žuta boja.

Članak 5.

Sva javna parkirališta sa naplatom parkiranja se nalaze u Pakracu kako slijedi:
– parkirališta 1. zone su u ulicama Gojka Šuška, Hrvatskih velikana, Trg bana Jelačića od kućnog broj 1 do kućnog broja 18, Braće Radića, Bolnička od Trga dr. Franje Tuđmana do kućnog broja 16 te Trg 76. bataljuna, minimalnog kapaciteta 140 parkirališnih mjesta,
– parkirališta 2. zone su u ulicama 30. svibnja, Kralja Tomislava, Obala kralja Petra Krešimira IV te Trg dr. Ivana Šretera, minimalnog kapaciteta 120 parkirališnih mjesta.

II OPĆI UVJETI UGOVORA ZA KORIŠTENJE PARKIRALIŠTA

Članak 6.

Ulaskom na javno parkiralište sa naplatom parkiranja korisnik parkirališta – vlasnik ili vozač vozila prihvaća uvjete naplate i nadzora parkiranja propisane ovom Odlukom.

Članak 7.

Za parkiranje na javnim parkiralištima sa naplatom parkiranja plaća se naknada radnim danom od 7 do 17 sati, a subotom od 7 do 13 sati.

Članak 8.

Vrijeme parkiranja na parkiralištima na kojima se vrši naplata je ograničeno i iznosi:
– 60 minuta na parkiralištu 1. zone,
– 120 minuta na parkiralištu 2. zone.
Svaki započeti sat parkiranja računa se kao puni sat. Koncesionar; uz suglasnost Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac; može na pojedinim parkiralištima iz članka 5. ove Odluke odrediti i drugačije ograničenje vremena parkiranja.

Članak 9.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta. Na parkirnoj karti su oznake – ime Grada Pakraca, skraćena oznaka tvrtke koncesionara, serijski broj te drugi znakovi pomoću kojih se obilježava godina, dan, mjesec, vrijeme korištenja parkirališta i cijena.
Izgled i veličinu parkirne karte određuje koncesionar. Prodaju parkirnih karata koncesionar može organizirati putem svog osoblja, stalnih i ugovornih prodajnih mjesta, automata za prodaju parkirnih karata te putem mobitela slanjem SMS poruke.

Članak 10.

Cijenu parkiranja određuje koncesionar uz suglasnost Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac. Radi boljeg iskorištenja parkirališnih mjesta koncesionar može uz suglasnost Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac, odrediti povlaštenu cijenu za pojedino parkiralište, kada se radi o korištenju parkirne karte po članku 25. ove Odluke.

Članak 11.

Korisnik parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu obvezan je kupljenu parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.
Korisnik parkirališta dužan je parkirati svoje vozilo u skladu sa osnakama horizontalne signalizacije, odnosno u skladu s uputama koje mu daje ovlašteni djelatnik koncesionara, ako parkiralište nema horizontalnu signalizaciju.
Isticanjem parkirne karte na vozilu, odnosno zaustavljanjem vozila na parkirnom mjestu, ako parkirna karta nije istaknuta; vozač, odnosno vlasnik vozila zaključuje s koncesionarom ugovor o korištenju parkirališta, prihvaćajući uvjete propisane ovom Odlukom.
Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena. Parkirna karta vrijedi samo za javno parkiralište na kojem je kupljena, a ne uključuje čuvanje i odgovornost za oštećenje i krađu vozila.

Članak 12.

Pravilnost korištenja parkirališta (isticanje parkirne karte i vrijeme zadržavanja) nadziru ovlašteni djelatnici koncesionara.
Ovlašteni djelatnici koncesionara mogu koristiti odgovarajuću opremu koja im omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa, boje i registarske oznake vozila, te ispisivanje naloga za plaćanje globe, u skladu s odredbama općih uvjeta korištenja parkirališta propisanim ovom Odlukom.

Članak 13.

Korisnik parkirališta čini povredu ove Odluke, koja povlači globu, ako:
a) ne istakne parkirnu kartu ispod prednjeg vjetrobranskog stakla,
b) odbije platiti parkirnu kartu,
c) koristi parkirnu kartu koja ne odgovara zoni parkiranja,
d) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja,
e) u parkirnu kartu unese netočne podatke, ili na drugi način dovede u
zabludu ovlaštenog djelatnika za kontrolu parkiranja.

Članak 14.

Za povredu odredbi iz članka 13. ove Odluke plaća se globa:
– u iznosu od 100,00 kn za povrede iz točaka a), b), d) i e)
– u iznosu od 50,00 kn za povredu točke c).

Koncesionar se ovlašćuje da u slučaju odbijanja plaćanja parkirne karte ili u slučaju prekoračenja vremena parkiranja dužem od dva sata može izvršiti blokiranje vozila posebnim napravama. Cijenu blokiranja vozila, premještanja blokiranih vozila kao i ostalih nepropisno parkiranih vozila na javnim parkiralištima sa naplatom parkiranja određuje koncesionar uz suglasnost Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac.

Članak 15.

Račun i nalog za plaćanje globe izdaje ovlašteni djelatnik za kontrolu parkiranja, te ga na odgovarajući način pričvršćuje na vozilo. Korisnicima parkirališta kojima je na vozilo pričvršćen nalog za plaćanje globe, a nisu postupili po nalogu i korisnicima kojima je zbog bježanja bilo nemoguće uručiti nalog za plaćanje globe, koncesionar će putem pošte, opomenom, a na trošak vlasnika vozila obavijestiti vlasnika vozila o učinjenoj povredi ove Odluke.
Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenom nalogu ili opomeni i platiti globu u roku od osam dana na način naznačen u nalogu ili opomeni. Troškovi opomene iz stavka 1. ovog članka iznose 50,00 kuna. Ako korisnik parkiranja ne izvrši plaćanje u navedenom roku, koncesionar će protiv njega pokrenuti postupak prisilne naplate u svoje ime i za svoj račun.

Članak 16.

Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju globe i protiv kojeg će se pokretati postupak prisilne naplate smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u evidencijama MUP-a, a prema registarskoj oznaci vozila.

Članak 17.

Za parkiranje vozila invalidnih osoba potrebno je osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta u svakoj parkirališnoj zoni iz članka 5. ove Odluke.
Vozila sa međunarodnom oznakom za invalidne osobe imaju besplatno parkiranje na svim parkirnim mjestima označenim za invalide uz poštivanje vremena parkiranja iz čl. 8. ove Odluke.

Članak 18.

Naplate parkiranja oslobođena su službena vozila Ministarstva unutarnjih poslova, hitne pomoći te vatrogasna vozila uz poštivanje vremena parkiranja iz čl. 8. ove Odluke.

Članak 19.

Koncesionar može na zahtjev korisnika parkirnog mjesta izdati dnevnu parkirnu kartu za parkiranje u 2. zoni naplate parkiranja.
Cijenu dnevne parkirne karte određuje koncesionar uz suglasnost Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakraca.

Članak 20.

Pravne i fizičke osobe mogu koristiti mjesečne i godišnje parkirne karte. Koncesionar uz suglasnost Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac određuje cijenu mjesečne i godišnje parkirne karte.
Godišnju i mjesečnu parkirnu kartu izdaje koncesionar.
Godišnja i mjesečna parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.

Članak 21.

Mjesečna parkirna karta ima obilježje grada – grb, ime koncesionara, registarski broj vozila za koje se izdaje mjesečna karta, serijski broj, godinu i mjesec karte.
Godišnja parkirna karta ima obilježje grada – grb, ime koncesionara, registarski broj vozila za koji se izdaje godišnja karta, serijski broj, te oznaku godine za koju se izdaje.

Članak 22.

Godišnju, odnosno mjesečnu kartu korisnik je dužan istaknuti ispod prednjeg vjetrobranskog stakla. Mjesečna parkirna karta važeća je za tekući mjesec za koji je izdana. Godišnja karta važeća je za godinu za koju je izdana.

Članak 23.

Mjesečna i godišnja parkirna karta može se izdati za 2. zonu naplate parkiranja. Vozilo sa godišnjom i mjesečnom parkirnom kartom izdanom za 2. zonu naplate parkiranja može biti vremenski neograničeno parkirano u 2. zoni naplate parkiranja.

Mjesečna i godišnja parkirna karta ne osigurava rezervaciju parkirnog mjesta.

Članak 24.

Koncesionar može uz suglasnost Gradskog poglavarstva Pakrac izdati rezervaciju i zauzimanje parkirnog mjesta pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost. Cijenu rezervacije i zauzimanja parkirnog mjesta određuje koncesionar uz suglasnost Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac.
Uvjeti korištenja rezervacije i zauzimanje parkirnog mjesta reguliraju se ugovorom između koncesionara i korisnika parkiranja. Rezervacija i zauzimanje parkirnog mjesta može se izdati za najviše 5% raspoloživih parkirnih mjesta u svakoj zoni iz članka 5. ove Odluke.

Članak 25.

Na zahtjev stanara ili vlasnika stambenih objekata na području 1. i 2. zone naplate parkiranja koji nemaju mogućnost parkiranja svojih vozila u dvorištu ili na drugom prikladnom mjestu, koncesionar izdaje povlaštenu godišnju kartu za parkiranje.
Povlaštena godišnja karta omogućava vremenski neograničeno parkiranje na parkiralištima Grada Pakraca.
Cijenu povlaštene godišnje karte određuje koncesionar uz suglasnost Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac.

Članak 26.

Naplatu parkiranja i kontrolu obavljat će djelatnici koncesionara u uočljivim odorama, sa istaknutim plastificiranim identifikacijskim iskaznicama na kojima je ime Grada Pakraca, grb Grada Pakraca, naziv koncesionara, fotografija te ime i prezime djelatnika.

Članak 27.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja koncesionar, a Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca obavlja nadzor nad uređenjem parkirališta i postavljenoj signalizaciji, odnosno obilježavanju parkirališta.

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Ukoliko Gradsko vijeće Pakrac ne izda suglasnost koncesionaru po članku 8, 10, 14, 19, 20, 24. i 25. ove odluke u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva, smatra se da je suglasnost izdana.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/07-01/04
URBROJ: 2162-02/01-07-01
U Pakracu, 17. travnja 2007. g.

Predsjednik: Nikola Šimić prof., v.r.